VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – Kika nábytek

Společnost XLCZ Nábytek s.r.o. IČ: 27127133, se sídlem Pražská 135, 251 01 Čestlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C  98298 (dále jen „prodávající“) vydává tyto všeobecné podmínky pro prodej zboží v jejích obchodech provozovaných pod značkou Kika nábytek (dále jen „VOP”). Tyto VOP se vztahují na zboží a služby v kategorii „Nábytek”, s výjimkou sortimentu „Kuchyně” a kuchyňské programy, zakoupených výlučně v prodejnách provozovaných pod značkou Kika nábytek. Tyto VOP se nevztahují na prodej zboží zakoupeného v prodejnách provozovaných pod značkou XXXLutz.

 

 1. Všeobecná ujednání

Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy, kdy kupujícím je výlučně spotřebitel. Kupní smlouva uzavřená mezi podnikateli se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

 1. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena podpisem oběma smluvními stranami nebo výdejem zboží proti zaplacení celé kupní ceny. Současně s podpisem kupní smlouvy skládá kupující zálohu ve výši minimálně 50% kupní ceny. Předmětem kupní smlouvy jsou jen ty položky, které jsou písemně uvedeny v kupní smlouvě, příp. dokladu o zaplacení. Uzavírají-li smluvní strany kupní smlouvu jinak než písemně, je kupující povinen při jejím uzavření zaplatit 100% kupní ceny.

 1. Kupní cena

Ceny jsou pevné, včetně daně z přidané hodnoty, bez ceny montáže a dopravy.

 1. Zaplacení kupní ceny

Zálohu nebo celou kupní cenu je možné hradit v hotovosti na pokladně provozovny, nebo bezhotovostní platbou na bankovní účet prodávajícího uvedený na kupní smlouvě. Při bezhotovostní platbě je nutné uvádět jako variabilní symbol číslo zákaznické karty a do zprávy pro příjemce text HKEA a číslo kupní smlouvy. Kupní cena se považuje za zaplacenou připsáním celé její výše na účet prodávajícího. Prodávající upozorňuje, že bezhotovostní platba, její připsání a spárování může trvat i několik dní.

 1. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet dnem splnění následujících podmínek: uhrazení zálohy na kupní cenu kupujícím, zaměření a konečné potvrzení kupní smlouvy ze strany prodávajícího. Přesný termín dodání zakoupeného zboží bude upřesněn po potvrzení dodavatele. Pokud i přes potvrzení dodavatele, prodávající nemůže z důvodu na straně dodavatele, dodržet dohodnutou dodací lhůtu, oznámí tuto skutečnost kupujícímu a sdělí mu nový termín dodání. Kupující má v takovém případě právo, ve lhůtě 14 dnů požádat prodávajícího o přiměřenou slevu z kupní ceny nebo o dodání jiného obdobného zboží. Pokud prodávající nemůže splnit své závazky k dodání zboží ve stanovené lhůtě z důvodu vyšší moci (za kterou jsou považovány i důvody na straně dodavatele, jako je ukončení výroby daného výrobku, ukončení činnosti dodavatele, změna termínu na straně dodavatele, apod.), prodlužuje se odpovídajícím způsobem dodací lhůta, aniž prodávající nese za takové prodloužení odpovědnost. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží z jiných, než výše uvedených důvodů má kupující právo požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03% z kupní ceny zboží za každý započatý den prodlení, avšak pouze tehdy, nebyla-li již poskytnutá sleva podle věty čtvrté tohoto bodu.

 1. Výhrada vlastnického práva

Do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží majetkem prodávajícího. Předání zboží je možné jen po zaplacení celé kupní ceny. Při převzetí zboží je kupující povinen předložit originál dokladu o zaplacení. Pokud zboží přebírá třetí, pověřená osoba, musí se prokázat dokladem o zaplacení celé kupní ceny a originálem kupní smlouvy a plnou mocí. Kupující v takovémto případě zmocňuje třetí osobu ke všem úkonům v souvislosti s převzetím zboží, zejména vytknutí zjevných vad. Příjemce je povinen převzetí zboží potvrdit svým podpisem.

 1. Prodlení s odebráním zboží

Pokud kupující neodebere zboží do 14 dnů od výzvy k převzetí zboží, je prodávající oprávněn žádat náhradu vzniklých skladovacích nákladů, a to ve výši 1% z kupní ceny denně, minimálně však 150 Kč za den a zároveň od smlouvy odstoupit a požadovat smluvní pokutu ve výši 30 % z kupní ceny zboží. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud nemůže prodávající splnit své závazky vůči kupujícímu z důvodu zrušení výroby u výrobce, ukončení činnosti výrobce nebo jiných důvodů, ležících mimo působnost prodávajícího, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy bez dalšího odstoupit. Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit také tehdy, jestliže kupující neuhradí celou kupní cenu, nebo ve lhůtě 7 dnů od uzavření písemné kupní smlouvy nesloží prodávajícímu zálohu ve výši 50 % z kupní ceny zboží, nebo poruší kupní smlouvu jiným závažným způsobem. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 25 % z kupní ceny zboží sjednané v kupní smlouvě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím z jiných, než zákonem stanovených důvodů, je kupující povinen uhradit prodávajícímu odstupné ve výši 25 % z celkové kupní ceny zboží tak, jak je sjednáno v kupní smlouvě.

 1. Vady zboží, výhrada změn, záruka

Odpovědnost prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti, se řídí příslušnými právními předpisy (zejména ustanovením 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2165 a násl. občanského zákoníku). Reklamaci lze uplatnit písemně na určenou mailovou adresu, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na kterékoli prodejně značky Kika nábytek. Za účelem urychlení vyřízení reklamace doporučujeme k reklamaci přiložit fotografie reklamovaného zboží a jeho závady, popř. rozsahu poškození. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost za účelem vyřízení reklamace, zejména umožnit prohlídku reklamovaného zboží a vytknuté vady.

V případě poškození reklamovaného zboží zákazníkem (spočívající v jiném znehodnocení zboží, než je reklamovaná závada), je-li výsledkem reklamace vrácení kupní ceny, je prodávající oprávněn uplatnit vůči zákazníkovi náhradu škody ve výši odpovídající snížení hodnoty zboží v důsledku jiného poškození zboží zákazníkem.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Prodávané zboží není vhodné na použití pro komerční účely a do komerčních prostor. Zboží je určeno výhradně k užití v domácnosti. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené nadměrnou zátěží v důsledku používání zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely, než jeho obvyklé použití v domácnosti.

Vzhledem k tomu, že zboží je prodáváno na základě vzorků nebo vyobrazení v katalogu, nebudou u výrobků z průmyslově vyráběných materiálů považovány malé změny nebo odchylky v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, gramáži, síle, pevnosti aj. oproti vzorku nebo vyobrazení zboží, takovýto výrobek je ve shodě s kupní smlouvou, resp. je dodán bez vad. Za vady nebudou dále považovány odchylky nebo změny v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, rozměrech, gramáži, síle, pevnosti aj. nejsou – li větší než minimální nebo malé nebo u výrobků z přírodních materiálů (dřevo, kůže aj.), takové zboží je ve shodě s kupní smlouvou. Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá v důsledku běžného opotřebení, závady způsobené nesprávným, nešetrným a nevhodným používáním zboží, jeho nesprávným nebo nevhodným umístěním, skladováním nebo dopravou, závady nebo poškození vzniklá neodbornou montáží, čištěním, zejména poškození nebo změny stavu, vzhledu čalounění a textilní části nábytku způsobené nesprávným čištěním, jakož i jiná poškození a závady z důvodů na straně kupujícího. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození nebo závady způsobené v důsledku toho, že kupující nakládal se zbožím v rozporu s přiloženým návodem.

Vystavené vzorky zboží mohou být prodány jen po dohodě s prodávajícím. V takovémto případě je zboží prodáváno jako zboží použité, u kterého je záruka za vady zkrácena na 12 měsíců.

Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí zboží, není-li prodávajícím nebo výrobcem poskytována delší záruční doba na jednotlivé druhy zboží. U zboží prodávaného jako použité činí záruka 12 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující vytkne zjevné vady zboží ihned při převzetí jakoukoli formou, nejlépe pak přímo na dodacím listu nebo předávacím protokolu. Na vytknutí pozdějších zjevných vad nebo mechanického poškození nebude brán zřetel.

Později vyskytnuvší se vady mohou být uplatněny pouze v rámci reklamačního řízení dle reklamačního řádu prodávajícího.

 1. Řešení sporů

Vzniklé spory budou řešeny před příslušným soudem podle platného českého práva. Strany sjednávají jako věcně a místně příslušný soud obecný soud prodávajícího.

V případě, že mezi kupujícím a prodávajícím dojde ke sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující jako spotřebitel také podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz, která je zároveň orgánem státního dozoru, nebo na jinému subjektu pověřenému Ministerstvem průmyslu a obchodu.

 1. Ochrana osobních údajů

Právním základem pro zpracování osobních údajů prodávajícím je plnění smlouvy, plnění zákonných povinností nebo oprávněný zájem prodávajícího, popř. souhlas kupujícího, je-li tento nezbytný pro dané zpracování. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, a to v minimálním rozsahu, na nezbytně nutnou dobu a výlučně v souvislosti s prodejem zboží a služeb prodávajícím, nebo nabízení obdobného zboží a služeb.

Poskytnutí veškerých osobních údajů kupujícím je dobrovolné, údaje jsou zpracovány v elektronické podobě až do doby písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů kupujícím, byl-li tento poskytnut, nejdéle však 5 let od uskutečnění posledního nákupu kupujícího u naší společnosti. Kupující má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu prodávajícího. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, doplnění či vymazání, právo na přenositelnost údajů, právo na omezené zpracování, právo vznést námitky, bude-li se domnívat, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem.

Veškeré informace o zpracování osobních údajů obdržel zákazník před podpisem kupní smlouvy. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné rovněž na adrese www.kika-home.cz

Kupující svým podpisem na kupní smlouvě prohlašuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, že jim porozuměl a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v kupní smlouvě výše uvedeným způsobem ve formě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 1. Změny

Doplňující nebo odlišné dohody oproti těmto VOP jsou možné pouze v písemné formě a vyžadují podpis obou smluvních stran. Jménem prodávajícího jsou při uzavírání doplňujících a odlišných dohod oprávněni jednat pouze vedoucí provozovny, jeho zástupce nebo pro tento případ zvlášť zplnomocněný zaměstnanec, ať už je taková dohoda uzavírána při uzavření kupní smlouvy nebo později.

 1. Ostatní ujednání

13.1. Kupující odpovídá za správnost jím zadaných rozměrů, a to včetně rozměrů průchozích prostor, jimiž má být zboží vneseno do určených prostor, jako jsou schodiště, vstupní dveře, zádveří apod.

13.2.   Kupující je povinen zajistit přístup do určených prostor za účelem umístění zakoupeného zboží či jeho montáže. Kupující je zejména povinen zajistit volný prostor před vstupními dveřmi a v zádveří, jakož i v ostatních prostorech, jimiž má být zboží do prostor vneseno (schodiště apod.). Prodávající neodpovídá za nesplnění této povinnosti. Veškeré náklady za případnou dodatečnou dopravu, stěhování, či nutnost objednání stěhovací, zvedací, výsuvné a jiné techniky nese v celém rozsahu kupující.

13.3.   Není-li zákazníkem v dohodnutém termínu připraven prostor k montáži dle instalačního plánu, demontáž stávajících armatur, nábytku apod., nebo není zajištěna průchodnost přístupových prostor je prodávající oprávněn účtovat si náklady na náhradní termín montáže, prostoje a dopravu dle platného ceníku. Před zahájením vlastní montáže je kupující povinen upřesnit umístění montovaného výrobku na místě tak, aby montáž proběhla na základě jednoho zadání kupujícího. Případná další varianta, nebo jakékoli částečné úpravy původního instalačního plánu, budou počítány jako vícepráce a budou zpoplatněny sazbami uvedenými v kupní smlouvě.

13.4.   Je-li při dodání nebo montáži zboží přítomna osoba odlišná od kupujícího, je tato povinna předložit písemnou plnou moc. V takovémto případě musí být osoba zmocněna ke všem úkonům v souvislosti s montáží, včetně potvrzení převzetí, montáže nebo dodatečné montáže a nákladů s tím souvisejících.

13.5.   LED-osvětlení skleněných hran

Sklo je materiál vyráběný z přírodních surovin. Ve výrobním procesu tak může působením těchto látek dojít k lehkému znečištění, příměsím, drobným škrábancům a jiným nepravidelnostem, které mohou být ve spojení s LED osvětlením viditelné. Tyto drobné odchylky nezakládají důvod k reklamaci.

13.6. Vizualizační plán sestav na míru je ZDARMA při realizaci naší společností. Vizualizační plán bez naší realizace je zpoplatněnou službou, dle platného ceníku, splatnou před obdržením plánů.

XLCZ nábytek s.r.o.