Reklamační řád

Obchodní společnost XLCZ Nábytek s.r.o. IČ: 27127133, se sídlem Pražská 135, 251 01 Čestlice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp.zn. C 98298 (dále jen „prodávající“) platný pro prodejny Kika. Reklamační řád platí pro kupní smlouvy uzavřené se spotřebiteli.

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněná v souladu s  tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se   řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Reklamační řád je k dispozici na všech prodejnách prodávajícího a na webových stránkách kika-home.cz. Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Tento reklamační řád platí pouze pro kupní smlouvy uzavřené v  provozovnách Kika, neplatí pro prodejny XXXLutz a Möbelix.

Práva z odpovědnosti za vady mohou být uplatněna pouze v těch prodejnách, které jsou prozovány pod stejnou značkou jako je  zakoupené zboží. Práva z  odpovědnosti za  vady  z kupních smluv uzavřených v provozovnách Kika, mohou být uplatněny pouze v těchto provozovnách. Obdobně práva z odpovědnosti za vady z kupních smluv uzavřených v pro- vozovnách XXXLutz nebo Möbelix, mohou být uplatněny pouze v daných provozovnách provozujících tutéž značku.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Reklamaci lze  uplatnit   písemně   prostřednictvím   provozovatele   poštovních   služeb na adresu sídla prodávajícího nebo adresu provozovny Kika, e-mailem na adresu: zakaznicky-servis@ kika-home.cz nebo osobně na kterékoli provozovně společnosti pro- dávajícího provozované pod značkou Kika.

Kupující je povinen vytknout reklamovanou závadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, u skrytých vad nejpozději do dvou let po odevzdání zboží.

Kupující je povinen poskytnout součinnost za účelem prohlídky reklamované závady, nebo reklamované zboží dopravit k prodejci za účelem jeho posouzení tak, aby reklamace mohla být řádně a včas vyřízena.

Pokud by uplatnění práva z vadného plnění mělo kupujícímu činit značné potíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je pevně spojeno s nemovitostí, posoudí prodávající vadu po dohodě  s kupujícím buď na  místě, nebo jiným způsobem. Reklamovanou závadu je  možné doložit i prostřednictvím předložených fotografií reklamovaného zboží a konkrétní reklamované závady. Bez poskytnutí nezbytné součinnosti ze  strany kupujícího, zejména v  souvislosti s nezbytnou prohlídkou zboží, není možné reklamaci prošetřit a řádně a včas vyřídit.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména pro- dávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlast- nosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které pro- dávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával  s  ohledem  na  povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který  pro  jeho  použití prodávající uvádí nebo  ke  kterému  se  zboží  tohoto  druhu  obvykle  použí- vá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,  byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, zboží  je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci ne- přiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to  možné, může  odstoupit od  smlouvy a  požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Je-li zboží prodáváno za nižší cenu nebo jedná-li se o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečné- ho odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího: to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, (a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, (b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

(c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo

opomenutím, nebo (d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití: stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující pro- dávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud kupující vadu sám způsobil. Při dodání nové věci vrátí kupující prodáva- jícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

Prodávané zboží není vhodné na použití pro komerční účely, např. do jídelen, hotelů apod. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené nadměrnou zátěží používáním zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely než jeho použití v domácnosti.

Vzhledem k tomu, že zboží je prodáváno na základě vzorků nebo vyobrazení v katalogu, nebudou u výrobků z průmyslově vyráběných materiálů považovány malé změny nebo odchylky v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, gramáži, síle, pevnosti aj. oproti vzorku nebo vyobrazení zboží, za jeho vady a výrobek je ve shodě s kupní smlou- vou. Za vady nebudou dále považovány odchylky nebo změny v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, rozměrech, gramáži, síle, pevnosti aj. jsou-li větší než minimál- ní nebo malé u  výrobků z  přírodních materiálů (dřevo, kůže aj.),  takové zboží je  ve  shodě s kupní smlouvou. Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá v důsledku běžného opotřebení, závady způsobené nesprávným, nešetrným a nevhodným používáním zboží, jeho nesprávným nebo nevhodným umístěním, skladováním nebo dopravou, závady nebo poškození vzniklá neodbornou montáží, čištěním, zejména poškození nebo změny stavu, vzhledu čalounění a textilní části nábytku způsobené nesprávným čištěním jakož i jiná poškození a závady z důvodu na straně kupujícího. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození nebo závady způsobené   v  důsledku toho, že  kupující nakládal se  zbožím v  rozporu s přiloženým návodem.

Vystavené vzorky zboží mohou být prodány  jen  tehdy,  zaváže-li  se  k  tomu  prodávající v kupní smlouvě. Vystavené zboží je vždy prodáváno jako zboží použité s kratší záruční do- bou, která je vyznačena v kupní smlouvě nebo na prodejním dokladu. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, která měla věc při převzetí kupujícím.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, neposkytuje-li prodávající nebo výrobce delší lhůtu. Tato záruka platí pouze v případě, že smluvní stranou kupní smlouvy je spotřebitel.

Kupující uvede zjevné vady zboží na dodacím listu nebo předávacím protokolu, nebo je vytkne jakýmkoli jiným způsobem, a to bez zbytečného odkladu po převzetí zboží.

Později vzniklé vady uplatní kupující u prodávajícího tím, že při reklamaci prokáže koupi zboží u prodávajícího, uvede popis vady a své nároky z odpovědnosti za vady.

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pra- covních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a mís- to uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vy- řízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Za správnost kontaktu kupujícího, na které mu má být zaslána informace o způsobu vyřízení reklamace, odpovídá kupující.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpoz- ději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohod- ne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Podmínkou pro běh těchto lhůt je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamované zboží.

Na základě informace prodávajícího o způsobu vyřízení reklamace je kupující povinen si reklamované zboží u prodávajícího vyzvednout.

U zboží dodávaného zahraničními výrobci může být reklamace na základě dohody s kupu- jícím vyřízena ve lhůtě 90 dnů, a to z důvodu nutnosti reklamování vytknutých vad u zahraničních výrobců.

Pokud kupující neodebere zboží do 14 dnů od výzvy k převzetí zboží po vyřízení reklamace, je  prodávající oprávněn žádat náhradu vzniklých skladovacích nákladů, a  to  ve  výši 1  % z kupní ceny denně, minimálně však 150 Kč za den. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody.

XLCZ Nábytek s.r.o.