Reklamační řád

10-23_A1_RR-KCZ.indd

obchodní společnosti XLCZ Nábytek s.r.o. se sídlem Pražská 135, 251 01 Čestlice IČ: 27127133 zapsané v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 98298 (dále jen „Prodávající”)

10-23_A1_RR-KCZ.indd

1.Všeobecná ustanovení

  1. 1.1.  Tento Reklamační řád je platný pro obchodní domy značky KIKA nábytek. Tam, kde tento Re- klamační řád hovoří o prodejnách Prodávajícího, platí, že se jedná pouze o prodejny obchodní značky KIKA nábytek.
  2. 1.2.  Reklamační řád je k dispozici na všech prodejnách Prodávajícího a na webových stránkách www.xxxlutz.cz.
  3. 1.3.  Spotřebitelem – se pro účely tohoto Reklamačního řádu rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, nebo jiné výdělečné činnosti uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
  4. 1.4.  Kupujícím – se tímto Reklamačním řádem rozumí osoba, která není Spotřebitelem, a která zpra- vidla kupuje zboží v souvislosti se svou výdělečnou nebo podnikatelskou činností nebo výkonu svého povolání.
  5. 1.5.  Tento Reklamační řád upravuje způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vadné plnění Spotře- bitelem, popř. Kupujícím vůči Prodávajícímu (dále jen „Reklamace“) vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou na prodej předmětu koupě uzavírané mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, popř. Kupu- jícím (dále jen „Kupní smlouva“).
  6. 1.6.  Tam, kde tento Reklamační řád hovoří pouze o Spotřebiteli, platí, že daná práva jsou přiznána pouze Spotřebiteli. Pro Kupujícího platí i další výjimky uvedené explicitně v části B tohoto Re- klamačního řádu.
  7. 1.7.  Termíny uvedené s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný v tomto Reklamač- ním řádu. Pokud nejsou termíny v tomto Reklamačním řádu definovány, mají stejný význam, jaký je uveden v Kupní smlouvě nebo ve VOP Prodávajícího.
  8. 1.8.  Prodávající seznámí Spotřebitele, popř. Kupujícího s tímto Reklamačním řádem vhodným způso- bem a na žádost Spotřebitele, popř. Kupujícího mu jej předá v textové podobě. Uzavřením Kupní smlouvy Spotřebitel, popř. Kupující vyjadřuje, že je řádně seznámen s VOP Prodávajícího a tímto Reklamačním řádem.
  9. 1.9.  Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb, o ochraně Spotřebitele v platných zněních. Záležitosti tímto Reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky.
  10. 1.10.  TentoReklamačnířádnabýváplatnostiaúčinnostidne01.11.2023.

2. Uplatnění Reklamace

2.1.  Prodávající doporučuje Spotřebiteli, popř. Kupujícímu reklamovat předmět koupě bez zbytečné- ho odkladu po zjištění vady. Spotřebitel, popř. Kupující se zavazuje předat Prodávajícímu před- mět koupě bez zbytečného odkladu ode dne uplatnění Reklamace, je-li možné předmět koupě dopravit k Prodávajícímu za účelem jejího posouzení. Pokud by uplatnění Reklamace a předání zboží Prodávajícímu mělo Spotřebiteli, popř. Kupujícímu činit značné potíže, zejména proto, že předmět koupě není možné dopravit do místa uplatnění Reklamace běžným způsobem či se jed- ná o předmět koupě, který je zamontovaný či součástí nemovitosti, posoudí Prodávající vadu po dohodě se Spotřebitelem, popř. Kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Spotřebitel, popř. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout Prodávajícímu potřebnou součinnost.

2.2.  V případě prodlení s poskytnutím této součinnosti se prodlužuje lhůta k vyřízení reklamace, nebo prodávající je oprávněn reklamaci zamítnout pro nedostatek součinnosti.

2.3.  Reklamaci lze podat písemně, zejména prostřednictvím e-mailové adresy zakaznicky-servis@ kika-home.cz, či datové schránky, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo osobně v jakékoli prodejně Prodávajícího.

2.4.  V uplatněné Reklamaci je nutné uvést identifikaci Spotřebitele, popř. Kupujícího, číslo kupní smlouvy, popis reklamované závady, požadovaný způsob vyřízení Reklamace a kontaktní údaje. Prodávající doporučuje přiložit k reklamaci doklad prokazující zakoupení zboží u Prodávajícího a fotografie, popř. video, zachycující reklamovanou závadu, a to za účelem rychlejšího a snazšího posouzení reklamované závady.

2.5.  Prodávající je povinen Spotřebiteli vydat při uplatnění Reklamace písemné potvrzení, ve kte- rém uvede datum, kdy Spotřebitel Reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení Reklamace Spotřebitel požaduje a kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení Reklamace. Pokud Spotřebitel uplatnil Reklamaci odesláním předmětu koupě, zašle Prodávající Spotřebiteli protokol o Reklamaci e-mailem, s čímž Spotřebitel souhlasí.

2.6.  Prodávající je povinen vydat Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včet- ně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace.

2.7.  Reklamace Spotřebitele včetně odstranění vady musí být vyřízena a Spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace s výjimkou případů, kdy se Prodávající se Spotřebitelem dohodnou na prodloužení této lhůty. O vyřízení reklamace bude Spotřebitel informován způsobem dohodnutým při jejím uplatnění.

2.8.  Spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění Reklamace, bude-li Reklamace vyřízena jako oprávněná.

2.9 Na základě informace od Prodávajícího o vyřízení reklamace je Spotřebitel, popř. Kupující povi- nen si reklamovaný předmět koupě u Prodávajícího vyzvednout. Pokud Spotřebitel, popř. Ku- pující neodebere zboží do 14 dnů od výzvy k převzetí předmětu koupě po vyřízení Reklamace, je Prodávající oprávněn žádat náhradu vzniklých skladovacích nákladů, a to ve výši 1 % z kupní ceny denně, minimálně však 150 Kč za den. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávají- cího na náhradu vzniklé škody.

10-23_A1_RR-KCZ.indd

3. Odpovědnost Prodávajícího z vadného plnění z Kupní smlouvy uzavřené se Spotřebitelem

3.1.  Připouští-li to povaha koupě, má Spotřebitel právo, aby byl předmět koupě před ním překontro- lován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.

3.2.  Vada na předmětu koupě

2.1. Vadou předmětu koupě není opotřebení způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého předmětu koupě opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
2.2 Prodávající odpovídá Spotřebiteli za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, kte- rá byla podle Kupní smlouvy provedena Prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v pří- padě, že byla montáž nebo instalace provedena Spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl Prodávající.

2.3.  Prodávající je odpovědný za vadu, kterou má předmět koupě při přechodu nebezpečí škody na Spotřebitele, i v případě, že se tato vada projeví až později, přičemž okamžikem přechodu nebezpečí škody na předmět koupě je okamžik převzetí předmětu koupě Spotřebitelem. Tuto vadu může Spotřebitel vytknout v době dvou let od převzetí Předmětu koupě. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že předmět koupě byl vadný již při převzetí, ledaže to povaha předmětu koupě nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže předmět koupě užívat.

3.2.4.  V případě, že vada vznikne až po přechodu nebezpečí škody na Spotřebitele, právo z vadného plnění Spotřebiteli nevzniká, ledaže tuto vadu způsobil Prodávající porušením své povinnosti.

3.3. Nárok Spotřebitele z vadného plnění
3.3.1. Vadu vytkne Spotřebitel Prodávajícímu, u kterého předmět koupě koupil. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Spotřebitele bližším, Spotřebitel vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
3.3.2 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud vadu způsobil sám svým jednáním, zejména

pak jde-li o mechanické poškození věci.
3.3.3. Spotřebitel může při Reklamaci požadovat odstranění vady předmětu koupě, tj. Spotřebitel má právo na a) dodání nového předmětu koupě bez vady, nebo b) opravu předmětu koupě, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by předmět koupě měl bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Spotřebitele. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by předmět koupě měl bez vady. Jinak odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Spotřebiteli nezpů- sobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha předmětu koupě a účel, pro který Spotřebitel předmět koupě koupil.

10-23_A1_RR-KCZ.indd

3.3.4. V případě, že a) Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil, b) se vada projeví opa- kovaně, c) je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo d) je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele, má Spotřebitel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od Kupní smlouvy. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou předmětu koupě bez vady a vadného předmětu koupě, který Spotřebitel obdržel.

3.3.5.Spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy, je-li vada předmětu koupě nevýznamná, přičemž se má za to, že vada není nevýznamná.

3.3.6.Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Spotřebiteli kupní cenu bez zbyteč- ného odkladu poté, co obdrží zpět předmět koupě.

10-23_A1_RR-KCZ.indd

4. ČÁST B – Odpovědnost Prodávajícího z vadného plnění z Kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím

4.1. Kupující má právo z vadného plnění tehdy, pokud vadné plnění zakládá vada, kterou má předmět koupě při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později.

4.2. Spotřebitel, popř. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vy- naložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Kupní smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho Pro- dávající výslovně, že předmět koupě je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

4.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo (a) na odstranění vady dodáním nového předmětu koupě bez vady nebo dodáním chybějící části předmětu koupě, (b) na odstranění vady opravou předmětu koupě, (c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (d) odstoupit od Kupní smlouvy. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitel- ná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Pokud Kupující neuplatní své právo včas, má práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení Kupní smlouvy.

4.4. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo (a) na odstranění vady dodáním nového předmětu koupě bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepři- měřené, ale pokud se vada týká pouze součásti předmětu koupě, může Kupující požadovat jen výměnu součásti, (b) na odstranění vady opravou předmětu koupě, anebo (c) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

4.5. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Kupní smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Neodstraní-li Prodávající vadu před- mětu koupě včas nebo vadu předmětu koupě odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změ- nit bez souhlasu Prodávajícího.

4.6. Právo na dodání nového předmětu koupě, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstra- nitelné vady, pokud nemůže předmět koupě řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Kupní smlouvy odstoupit. Právo odstoupit náleží Kupujícímu i tehdy, pokud nelze vadu odstranit a předmět pro tuto vadu nelze řádně užívat.

4.7. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového předmětu koupě, nemůže-li předmět koupě vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, jestliže (a) došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady předmětu koupě, (b) použil Kupující předmět koupě ještě před objevením vady, (c) nezpůsobil Kupující nemožnost vrácení předmětu koupě v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo (d) prodal Kupující předmět koupě ještě před objevením vady, spotřeboval ho, anebo pozměnil předmět koupě při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodáva- jícímu náhradu do výše, v níž měl z použití předmětu koupě prospěch.

4.8. Neoznámil-li Kupující vadu předmětu koupě včas, tj. poté, co ji mohl při včasné prohlídce a do- statečné péči zjistit, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy.

4.9. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím předmětu koupě věděl, že předmět koupě má vadu, nebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

4.10. Má-lipředmětkoupěvadu,znížjeProdávajícízavázán,ajedná-liseopředmětkoupěprodávaný za nižší cenu nebo o předmět koupě použitý, má Kupující místo práva na výměnu předmětu kou- pě právo na přiměřenou slevu. Neoznámil-li Kupující vadu předmětu koupě včas, pozbývá právo odstoupit od Kupní smlouvy.

4.11. V případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátí Prodávající bez zbytečného odkladu Kupujícímu všechna peněžitá plnění, která Kupující podle Kupní smlouvy uhradil.

10-23_A1_RR-KCZ.indd

5. Upozornění – výluky

5.1.  Prodávaný předmět koupě v zásadě není vhodný na použití pro komerční účely, např. do jídelen, hotelů apod. Prodávající neodpovídá za vady předmětu koupě způsobené nadměrnou zátěží používáním předmětu koupě na jiné komerční nebo nekomerční účely než jeho použití v domác- nosti.

5.2.  Vzhledem k tomu, že předmět koupě je prodáván na základě vzorků nebo vyobrazení v katalogu, nebudou u výrobků z průmyslově vyráběných materiálů považovány malé změny nebo odchylky v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, gramáži, síle, pevnosti aj. oproti vzorku nebo vyobrazení předmět koupě, za jeho vady a výrobek je ve shodě s Kupní smlouvou. Za vady nebudou dále považovány odchylky nebo změny v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, gramáži, síle, pevnosti aj. jsou-li větší než minimální nebo malé u výrobků z přírodních materiálů (dřevo, kůže aj.), takový předmět koupě je ve shodě s Kupní smlouvou.

5.3.  Vystavené vzorky předmětu koupě mohou být prodány jen tehdy, zaváže-li se k tomu Prodáva- jící v Kupní smlouvě.

6. Řešení sporů

6.1. Vzniklé spory budou řešeny před příslušným soudem podle platného českého práva.
6.2. V případě, že mezi Spotřebitelem a prodávajícím dojde ke sporu z kupní smlouvy nebo ze smlou- vy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Spotřebitel také podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz, která je zároveň orgánem

státního dozoru, nebo na jinému subjektu pověřenému Ministerstvem průmyslu a obchodu.

XLCZ Nábytek s.r.o.