REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

Obchodní společnosti XLCZ Nábytek s.r.o. IČ: 27127133, se sídlem Pražská 135, 251 01 Čestlice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 98298

(dále jen „prodávající“)

 

platný pro prodejny provozované pod značkou Kika nábytek

 

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněná v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Tento reklamační řád platí pouze pro prodej zboží v provozovnách Kika nábytek.

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením 1914 a násl., § 2099 a násl. a § 2165 a násl. občanského zákoníku). Reklamaci lze uplatnit písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, mailem na adresu zakaznicky-servis@kika-home.cz nebo osobně na kterékoli provozovně společnosti prodávajícího provozované pod značkou Kika nábytek.

Kupující je povinen vytknout reklamovanou závadu a poskytnout součinnost za účelem prohlídky reklamované závady, nebo reklamované zboží dopravit k prodejci za účelem jeho posouzení tak, aby reklamace mohla být řádně a včas vyřízena.

 

Pokud by uplatnění práva z vadného plnění mělo kupujícímu činit značné potíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Reklamovanou závadu je možné doložit i prostřednictvím předložených fotografií reklamovaného zboží a konkrétní reklamované závady. Bez poskytnutí nezbytné součinnosti ze strany kupujícího, zejména v souvislosti s nezbytnou prohlídkou zboží, není možné reklamaci prošetřit a řádně a včas vyřídit.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo (a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, (b) na odstranění vady opravou věci, (c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo (d) odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícím, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího: to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud kupující neuplatní své právo včas, má práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo (a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, (b) na odstranění vady opravou věci, anebo (c) na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívaat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit náleží kupujícímu i tehdy, pokud nelze vadu odstranit a předmět pro tuto vadu nelze řádně užívat.

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, (a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, (b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady, (c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo (d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití: stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel: výjimky stanoví zákon. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou. Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

 

Prodávané zboží v zásadě není vhodné na použití pro komerční účely, např. do jídelen, hotelů apod. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené nadměrnou zátěží používáním zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely než jeho použití v domácnosti.

 

Vzhledem k tomu, že zboží je prodáváno na základě vzorků nebo vyobrazení v katalogu, nebudou u výrobků z průmyslově vyráběných materiálů považovány malé změny nebo odchylky v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, gramáži, síle, pevnosti aj. oproti vzorku nebo vyobrazení zboží, za jeho vady a výrobek je ve shodě s kupní smlouvou. Za vady nebudou dále považovány odchylky nebo změny v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, rozměrech, gramáži, síle, pevnosti aj. jsou-li větší než minimální nebo malé u výrobků z přírodních materiálů (dřevo, kůže aj.), takové zboží je ve shodě s kupní smlouvou. Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá v důsledku běžného opotřebení, závady způsobené nesprávným, nešetrným a nevhodným používáním zboží, jeho nesprávným nebo nevhodným umístěním, skladováním nebo dopravou, závady nebo poškození vzniklá neodbornou montáží, čištěním, zejména poškození nebo změny stavu, vzhledu čalounění a textilní části nábytku způsobené nesprávným čištěním jakož i jiná poškození a závady z důvodu na straně kupujícího. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození nebo závady způsobené v důsledku toho, že kupující nakládal se zbožím v rozporu s přiloženým návodem.

Vystavené vzorky zboží mohou být prodány jen tehdy, zaváže-li se k tomu prodávající v kupní smlouvě. Vystavené zboží je vždy prodáváno jako zboží použité s kratší záruční dobou. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, která měla věc při převzetí kupujícím.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, neposkytuje-li prodávající nebo výrobce delší lhůtu. Tato záruka platí pouze v případě, že smluvní stranou kupní smlouvy je spotřebitel.

Kupující uvede zjevné vady zboží na dodacím listu nebo předávacím protokolu, nebo je vytkne jakýmkoli jiným způsobem, a to neprodleně po převzetí zboží.

Později vzniklé vady uplatní kupující u prodávajícího tím, že při reklamaci prokáže koupi zboží u prodávajícího, uvede popis vady a své nároky z odpovědnosti za vady.

 

Reklamace je vyřízena ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění vad. O uplatnění reklamace bude sepsán reklamační protokol, ve kterém bude uvedena identifikace kupujícího, jaké vady zboží vůči prodávajícímu vytýká, jaká práva z odpovědnosti za vady kupující uplatňuje, jakým způsobem bude kupující informován o vyřízení reklamace. Za správnost kontaktu kupujícího, na které mu má zaslána informace o způsobu vyřízení reklamace, odpovídá kupující. K vyřízení reklamace je nutné posouzení reklamované závady prodávajícím. To však nevylučuje, že nejdříve kupující uplatní reklamaci např. zasláním e-mailu a vzápětí dle pokynů prodávajícího mu odešlete zboží. Pokud ovšem zboží na reklamaci kupující nedodá, není možné ji v zákonné 30denní lhůtě vyřídit a dojde tak k jejímu zamítnutí.

Kupující je povinen doložit zakoupení zboží u prodávajícího, a to při uplatnění práv z odpovědnosti za vady.

Na základě informace prodávajícího o způsobu vyřízení reklamace je kupující povinen si reklamované zboží u prodávajícího vyzvednout.

U zboží dodávaného zahraničními výrobci může být reklamace na základě dohody s kupujícím vyřízena ve lhůtě 90 dnů, a to z důvodu nutnosti reklamování vytknutých vad u zahraničních výrobců.

 

Pokud kupující neodebere zboží do 14 dnů od výzvy k převzetí zboží po vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn žádat náhradu vzniklých skladovacích nákladů, a to ve výši 1% z kupní ceny denně, minimálně však 150 Kč za den. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody.

 

 

 

XLCZ Nábytek s.r.o.