VOP

 1. Všeobecná ujednání

Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy, kdy kupujícím je výlučně spotřebitel. Pro kupní smlouvy uzavřené s podnikateli, nebo v souvislosti s výdělečnou činností spotřebitele platí tyto VOP s výlukami uvedenými v části II. těchto VOP.

2. Uzavření kupní smlouvy

3. Kupní cena

Ceny jsou pevné, včetně daně z přidané hodnoty, bez ceny montáže a dopravy. Cena montáže a dopravy je s kupujícím dohodnuta nejpozději při podpisu kupní smlouvy.

4. Zaplacení kupní ceny

Zálohu nebo celou kupní cenu je možné hradit v hotovosti na pokladně provozovny, bezhotovostní platbou na bankovní účet prodávajícího uvedený v kupní smlouvě. Při bezhotovostní platbě je nutné uvádět jako variabilní symbol číslo kupní smlouvy a do zprávy pro příjemce text HKEA a číslo kupní smlouvy. Kupní cena se považuje za zaplacenou připsáním celé její výše na účet prodávajícího.

5. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet finálním potvrzením objednávky ze strany prodávajícího, které je závislé na splnění všech následujících podmínek:

a) uhrazení zálohy na kupní cenu kupujícím,

b) zaměření a ověření stavební připravenosti v místě realizace,

c) potvrzení všech změn či úprav vyplývajících ze zaměření ze strany kupujícího a dodavatele/ výrobce,

d) a potvrzením objednávky dodavatelem/ výrobcem kuchyně. 

Termín sjednaný v kupní smlouvě je sjednán jako termín předběžný, dle dodacího kalendáře dodavatele. Přesný termín dodání zakoupeného zboží bude upřesněn po potvrzení termínu dodání dodavatelem. Pokud i přes potvrzení dodavatele, prodávající nemůže z důvodu na straně dodavatele, dodržet dohodnutou dodací lhůtu, oznámí tuto skutečnost prodávající kupujícímu a sdělí mu nový termín dodání. Kupující má v takovém případě právo, ve lhůtě 14 dnů požádat prodávajícího o přiměřenou slevu z kupní ceny nebo o dodání jiného obdobného zboží.

V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží z jiných, než výše uvedených důvodů má kupující právo požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % z kupní ceny zboží za každý započatý den prodlení, avšak pouze tehdy, nebyla-li již poskytnutá sleva.

6. Výhrada vlastnického práva

V případě náhradního výjezdu pro montáž nebo dodání zboží z důvodu na straně spotřebitele (zejména z důvodu neumožnění vstupu, nepřipravenosti stavebního prostoru, nemožnosti průchodu apod.) se sjednává cena 7.500,- Kč za každý dodatečný výjezd.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud nemůže prodávající splnit své závazky vůči kupujícímu z důvodu nepotvrzení objednávky nebo jejího odmítnutí ze strany výrobce/ dodavatele, nedostatku materiálu nebo náhradních dílů na trhu, zrušení výroby u výrobce, ukončení činnosti výrobce nebo jiných důvodů, ležících mimo působnost prodávajícího, nebo z důvodu vyšší moci (např. pandemie, výpadky dodávek apod.), je prodávající i kupující oprávněn od kupní smlouvy bez dalšího odstoupit.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že je mu známo nevhodné umístění zboží u kupujícího, nevhodná stavební připravenost, nebo nebezpečí montáže v důsledku, kterých je ohroženo bezpečné užívání zboží a hrozí potencionální ohrožení života, zdraví či majetku kupujícího (např. nevhodné umístění nábytku v blízkosti krbů apod.)

Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit také tehdy, jestliže kupující neuhradí celou kupní cenu, nebo ve lhůtě nejpozději 7 dnů od uzavření písemné kupní smlouvy (popř. v jiném dohodnutém termínu) nesloží prodávajícímu zálohu ve výši 50 % z kupní ceny zboží, nebo poruší kupní smlouvu jiným závažným způsobem. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím uhrazení smluvní pokuty ve výši 25 % z kupní ceny zboží sjednané v kupní smlouvě za porušení povinností kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, a to porušení povinnosti složit zálohu na kupní cenu, nebo doplatit celou kupní cenu před dodáním zboží. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody.

V případě odstoupení od kupní smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu již poskytnutá plnění. Prodávající je oprávněn započíst nárok na smluvní pokutu oproti již zaplaceným plněním kupujícího na kupní smlouvu, a to v souladu s ust. § 1982 o.z.

Při odstoupení kupujícího od kupní smlouvy z jiných, než zákonem stanovených důvodů (zejména koupě zboží jinde, upuštění od zájmu o koupi apod.), je kupující povinen uhradit prodávajícímu odstupné ve výši 25 % z celkové kupní ceny zboží tak, jak je sjednáno v kupní smlouvě.

9. Vady zboží, výhrada změn, záruka

Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Odpovědnost prodávajícího za vady, se řídí příslušnými právními předpisy (zejména ustanovením 1914 a násl., § 2099 a násl., § 2161, § 2165 a násl., § 2169 až § 2174 občanského zákoníku). Reklamaci lze uplatnit jakoukoli vhodnou formou, zejména písemně na určenou mailovou adresu, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo osobně na prodejně značky KIKA nábytek. Za účelem urychlení vyřízení reklamace prodávající doporučuje k reklamaci přiložit fotografie reklamovaného zboží a jeho závady, popř. rozsahu poškození. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost za účelem vyřízení reklamace, zejména umožnit prohlídku reklamovaného zboží a vytknuté vady. Odpovědnost za vady v době dvou let od převzetí nelze uplatnit v případě koupě zboží pro podnikatelskou činnost, nebo jinou výdělečnou činnost kupujícího.

V případě poškození reklamovaného zboží zákazníkem (spočívající v jiném znehodnocení zboží, než je reklamovaná závada), je-li výsledkem reklamace vrácení kupní ceny, je prodávající oprávněn uplatnit vůči zákazníkovi náhradu škody ve výši odpovídající snížení hodnoty zboží v důsledku jiného poškození zboží zákazníkem a tuto svou pohledávku započíst proti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Prodávající upozorňuje kupujícího, že zboží není vhodné na použití pro komerční účely a do komerčních prostor, ani k výdělečné či jiné podnikatelské činnosti kupujícího. Zboží je určeno výhradně k užití v domácnosti. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené nadměrnou zátěží v důsledku používání zboží na jiné komerční nebo nekomerční účely, nebo podnikatelské či výdělečné činnosti než jeho obvyklé použití v domácnosti.

Vzhledem k tomu, že zboží může být/je prodáváno na základě vzorků nebo vyobrazení v katalogu, nebo z výstavy zboží u prodávajícího, nebudou u výrobků z průmyslově vyráběných materiálů považovány malé změny nebo odchylky v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, gramáži, síle, pevnosti aj. oproti vzorku nebo vyobrazení zboží, takovýto výrobek je ve shodě s kupní smlouvou, resp. je dodán bez vad. Za vady nebudou dále považovány odchylky nebo změny v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, rozměrech, gramáži, síle, pevnosti aj. nejsou – li větší než minimální nebo malé nebo u výrobků z přírodních materiálů (dřevo, kůže aj.), takové zboží je ve shodě s kupní smlouvou. Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá v důsledku běžného opotřebení, závady způsobené nesprávným, nešetrným a nevhodným používáním zboží, jeho nesprávným nebo nevhodným umístěním, nedostatečnou stavební připraveností, nevhodným skladováním nebo dopravou, závady nebo poškození vzniklá neodbornou montáží, čištěním, zejména poškození nebo změny stavu, vzhledu čalounění a textilní části nábytku způsobené nesprávným čištěním, jakož i jiná poškození a závady z důvodů na straně kupujícího. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození nebo závady způsobené v důsledku toho, že kupující nakládal se zbožím v rozporu s přiloženým návodem.

Vystavené vzorky zboží mohou být prodány jen po dohodě s prodávajícím. V takovémto případě je zboží prodáváno jako zboží použité, popř. zboží poškozené (existují-li v době převzetí vady zboží), u kterého je doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady zkrácena na 1 rok. Právo z odpovědnosti za vady nelze uplatnit ani na vady, na které byl kupující upozorněn již při koupi, nebo pro které bylo zboží zlevněno.

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující vytkne zjevné vady zboží ihned při převzetí jakoukoli formou, nejlépe pak přímo na dodacím listu nebo předávacím protokolu. Na vytknutí pozdějších zjevných vad nebo mechanického poškození nebude brán zřetel.

Později vyskytnuvší se vady mohou být uplatněny pouze v rámci reklamačního řízení dle reklamačního řádu prodávajícího.

10. Odpovědnost prodávajícího

Vzniklé spory budou řešeny před příslušným soudem podle platného českého práva.

V případě, že mezi kupujícím a prodávajícím dojde ke sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující jako spotřebitel také podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz, která je zároveň orgánem státního dozoru, nebo na  jinému subjektu pověřenému Ministerstvem průmyslu a obchodu.

11.  Vady zboží, výhrada změn, záruka

Právním základem pro zpracování osobních údajů prodávajícím je plnění smlouvy, plnění zákonných povinností nebo oprávněný zájem prodávajícího, popř. souhlas kupujícího, je-li tento nezbytný pro dané zpracování. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, a to v minimálním rozsahu, na nezbytně nutnou dobu a výlučně v souvislosti s prodejem zboží a služeb prodávajícím, nebo nabízení obdobného zboží a služeb.

Poskytnutí veškerých osobních údajů kupujícím je dobrovolné, údaje jsou zpracovány v elektronické podobě až do doby písemného odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů kupujícím byl-li tento poskytnut, nejdéle však 5 let od uskutečnění posledního nákupu kupujícího u naší společnosti.  Kupující má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, a to písemně na adresu prodávajícího. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, doplnění či vymazání, právo na přenositelnost údajů, právo na omezené zpracování, právo vznést námitky, bude-li se domnívat, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem.

Veškeré informace o zpracování osobních údajů obdržel zákazník před podpisem kupní smlouvy. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné rovněž na adrese www.kika-home.cz.

Kupující svým podpisem na kupní smlouvě prohlašuje, že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů, že jim porozuměl a souhlasí se zpracováním svých osobních údajů uvedených v kupní smlouvě výše uvedeným způsobem ve formě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

12.  Změny

Doplňující nebo odlišné dohody oproti těmto VOP jsou možné pouze v písemné formě a vyžadují podpis obou smluvních stran. Jménem prodávajícího jsou při uzavírání doplňujících a odlišných dohod oprávněni jednat pouze vedoucí provozovny, jeho zástupce nebo pro tento případ zvlášť zplnomocněný zaměstnanec, ať už je taková dohoda uzavírána při uzavření kupní smlouvy nebo později.

13. Ostatní ujednání

13.1. Kupující odpovídá za správnost jím zadaných rozměrů, a to včetně rozměrů průchozích prostor, jimiž má být zboží vneseno do určených prostor, jako jsou schodiště, vstupní dveře, zádveří apod. Kupující odpovídá rovněž za stavební připravenost v případě montáže zboží, jakož i za vhodnost stavebního uspořádání a provedení místa realizace. V případě odmítnutí dodání zboží/ splnění objednávky ze strany výrobce/ dodavatele, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy bez dalšího odstoupit.

13.2. Kupující je povinen zajistit přístup do určených prostor za účelem umístění zakoupeného zboží či jeho montáže. Kupující je zejména povinen zajistit volný prostor před vstupními dveřmi a v zádveří, jakož i v ostatních prostorech, jimiž má být zboží do prostor vneseno (schodiště apod.). Prodávající neodpovídá za nesplnění této povinnosti. Veškeré náklady za případnou dodatečnou dopravu, stěhování, či nutnost objednání stěhovací, zvedací, výsuvné a jiné techniky nese v celém rozsahu kupující.

13.3. Termín montáže zboží v místě realizace je kupujícímu přidělen až po podpisu instalačních plánů zhotovených prodávajícím, a to buď přímo na vyhotovených plánech, nebo ve scanové kopii zaslané e-mailem prodávajícímu.

  V případě opakovaného odmítnutí termínu montáže navrženého prodávajícím tak, že montáž nábytku nemůže být realizována z důvodu na straně kupujícího nejpozději do dvou měsíců od návrhu prvního termínu, je prodávající oprávněn odstoupit od té části kupní smlouvy, zahrnující montáž zboží v místě realizace kupujícího.

  13.4. Není-li zákazníkem v dohodnutém termínu připraven prostor k montáži dle instalačního plánu, demontáž stávajících armatur, nábytku apod., nebo není zajištěna průchodnost přístupových prostor je prodávající oprávněn účtovat si náklady na náhradní termín montáže, prostoje a dopravu. Před zahájením vlastní montáže je kupující povinen upřesnit umístění montovaného výrobku na místě tak, aby montáž proběhla na základě jednoho zadání kupujícího.  Případná další varianta, nebo jakékoli částečné úpravy původního instalačního plánu, budou počítány jako vícepráce a budou zpoplatněny sazbami uvedenými v kupní smlouvě. Případné odchylky od standardního/ nezbytného způsobu montáže (např. pokyny či požadavky kupujícího na částečnou montáž, neuchycení jednotlivých částí, zaříznutí apod.) jsou možné pouze po písemném potvrzení kupujícím. V opačném případě je prodávající oprávněn montáž odmítnout či nedokončit. V takovémto případě neodpovídá za škodu tím způsobenou, trval-li kupující na změně montáže i přes upozornění prodávajícího na nevhodnost takovýchto pokynů.

  13.5. Je-li při dodání nebo montáži zboží přítomna osoba odlišná od kupujícího, je tato povinna předložit písemnou plnou moc. V takovémto případě musí být osoba zmocněna ke všem úkonům v souvislosti s montáží, včetně potvrzení převzetí, montáže nebo dodatečné montáže a nákladů s tím souvisejících.

  13.6. LED-osvětlení skleněných hran

  13.7. Vizualizační plán sestav na míru je ZDARMA při realizaci naší společností. Vizualizační plán bez naší realizace je zpoplatněnou službou, dle platného ceníku, splatnou před obdržením plánů.

  14. Důležitá upozornění

  Doplňující nebo odlišné dohody oproti těmto VOP jsou možné pouze v písemné formě a vyžadují podpis obou smluvních stran. Jménem prodávajícího jsou při uzavírání doplňujících a odlišných dohod oprávněni jednat pouze vedoucí provozovny, jeho zástupce nebo pro tento případ zvlášť zplnomocněný zaměstnanec, ať už je taková dohoda uzavírána při uzavření kupní smlouvy nebo později.

  14.1. Veškeré rozměry stavebních prostorů musí zůstat po zaměření a podpisu instalačních plánů zachovány a nemohou být jakkoli měněny z důvodu rizika případné nekompatibility či nemožnosti umístění požadovaného výrobku do stavebního prostoru. Následky spojené s nedodržením instalačních plánů jdou k tíži zákazníka.

  14.2. Veškeré skříňky či jiný nábytek určený k upevnění či přichycení ke zdi musí být řádně upevněn z důvodu jinak hrozících škod na zdraví osob a majetku. Škody způsobené nedodržením instalačního postupu na základě žádosti zákazníka nese v celém rozsahu zákazník.

  14.3. Prodávající upozorňuje kupujícího, že umakart, dřevotříska, sádrokarton bez výztuhy a jiný obdobný stavební materiál či provedení stavebního prostoru nejsou vhodné pro montáž jakéhokoli závěsného nábytku či kuchyňských sestav z důvodu rizika jejich vytržení, zhroucení či odpadnutí a způsobení škod na zdraví a majetku. Prodávající je oprávněn odmítnout montáž nábytku a kuchyňských sestav, je-li stavební prostor nevhodný s ohledem na výše uvedený stavební materiál.

  14.4. V případě kuchyňských sestav prodávající doporučuje, aby součástí sestavy byla i digestoř určená k odsávání par a vlhkosti. V případě její absence na základě požadavku zákazníka prodávající neodpovídá za vady spočívající ve zvlhnutí, zkroucení či nabobtnání jednotlivých součástí kuchyňských linek či jiného nábytku.

  Část II. – kupní smlouva – jiné než spotřebitelské smlouvy

  Shora uvedené VOP se uplatní i na uzavírání kupních smluv s podnikateli s dále uvedenými výjimkami.

  Za podnikatele se považuje ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za něj dále považuje rovněž každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele, nebo osoba, která provozuje jinou výdělečnou činnost (např. pronájmy nemovitostí apod.)

  Výjimky z VOP pro podnikatele:

  1. Neplatí lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady v délce 24 měsíců, ani zkrácená lhůta 12 měsíců u použitého zboží.
  2. Neplatí fikce existence vady zboží v případě jeho převzetí, vyskytne-li se vada v době 12 měsíců od převzetí. Prodávající odpovídá za vady, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví později.
  3. Neplatí lhůta pro vyřízení reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady – 30 dnů. Reklamace zboží jsou vyřizovány v rámci možností prodávajícího co nejrychlejším způsobem.
  4. V případě koupě zboží pro podnikatelskou či jinou výdělečnou činnost (včetně pronájmu nemovitostí) odpovídá prodávající za případné škody způsobené prodlením až od třetího měsíce prodlení s termínem dodání, a to pouze do výše 1 % z kupní ceny, s čímž kupující vyslovuje podpisem kupní smlouvy svůj souhlas.

  Kupující může zjistit stav své zakázky on-line na webové stránce www.kika-home.cz  

  XLCZ Nábytek s.r.o.