VOP KIKA HIT KARTA

1. Předmět smlouvy a registrace

1.1. XLCZ Nábytek s.r.o. („Kika“) poskytne registrovaným uživatelům („zákazníkům“) svůj věrnostní program včetně Kika hit karty. Následující podmínky upravují poskytnutí a používání tohoto věrnostního programu.

1.2. Vyplněním údajů při registraci, podepsáním registračního formuláře a přijetím těchto podmínek uzavírá zákazník smlouvu o bezplatném využívání služeb a výhod, včetně ustanovení těchto podmínek. Dodatečné nebo jiné změny musí být provedeny písemně.

1.3. Vystavení může být odmítnuto bez udání důvodu.

2. Služby a výhody Kika hit karty

2.1. Služby a výhody: Zákazníci dostávají exkluzivní individualizované výhody a služby společnosti Kika a jejích partnerů. Mezi tyto výhody patří:

– exkluzivní výhody se speciálními cenami a nabídkami;

– roční bonus za nákupy, jak je popsáno v bodě 2.3 těchto podmínek;

– exkluzivní a individualizovaná nabídka služeb (např. pronájem dodávek, šití);

– narozeninové překvapení;

– slevová knížka Kika hit karta;

– exkluzivní soutěže;

– průzkumy spokojenosti s vašimi nákupy u Kika a průzkumy stylu vašeho interiérového designu;

– další podobné služby a výhody.

2.2 Výpočet bonusu: Kika vyplácí zákazníkům bonus za provedené nákupy tak, jak je uvedeno v registračním formuláři. Výpočet bonusu provádí Kika, a považuje se za platný, pokud proti němu zákazník nevznese námitku do jednoho měsíce od doručení. Zúčtovací období a žebříček bonusů naleznete ve své slevové knížce Kika hit karta na straně 3. Získaný bonus je poskytován ve formě poukázky na nákup zboží v obchodních domech Kika, poukázky na dárek. Je vyloučeno hotovostní nebo bezhotovostní proplácení získaného bonusu. Pokud z právního hlediska nebude uzavřena příslušná transakce, nebo pokud zakoupené zboží nebylo zcela či částečně zaplaceno, vyhrazuje si společnost Kika právo zadržet a/nebo získat zpět bonusové výpisy, bonusové poukázky a to před i po jejich vydání. To platí také pro nesprávné zadání rezervace nebo zneužití hit karty.

2.5 Soutěže: Platí vždy podmínky příslušné soutěže.

2.6 Poukazy, které zákazník obdrží v souvislosti s Kika hit kartou, jsou určeny pouze pro osobní potřebu příslušných zákazníků a lze je uplatnit pouze podle podmínek příslušného poukazu. Přeprodej nebo bezplatné předání třetím osobám nejsou možné. Pokud jsou poukazy předány bez povolení, ztrácí platnost a jejich uplatnění není dále možné.

3. Změny kontaktních údajů, přenositelnost Kika hit karty

3.1 O změnách svých kontaktních údajů zákazník neprodleně informuje společnost Kika e-mailem na adresu marketing@xxxlutz.cz nebo poštou na adresu XLCZ Nábytek s.r.o., Pražská 135, 251 01 Čestlice .

3.2 Kika hit karta je osobní a nepřenosná na jiné osoby.

4. Ochrana dat

Informace o zpracování vašich osobních údajů souvisejících s Kika hit kartou najdete v Informacích o zpracování osobních údajů v rámci zákaznického programu a marketingových aktivit Kika.

5. Platnost smlouvy

5.1 Zákazník i společnost Kika jsou oprávněni kdykoliv i bez udání důvodu ukončit využívání hit karty, a to zpětným zasláním Kika hit karty nebo e-mailem na marketing@xxxlutz.cz. Právo na mimořádné ukončení zůstává nedotčeno.

5.2 Kika může hit karty kdykoliv zrušit. Platnost nabídek, voucherů nebo soutěží, které jsou poskytovány jako součást hit karty, nejsou zrušením hit karty ovlivněny, pokud podmínky příslušných nabídek, voucherů nebo soutěží nestanovují jinak.

5.3. Pokud dojde k ukončení Kika hit karty před koncem aktuálního bonusového roku, bude vypořádání bonusu provedeno podle ustanovení v části 2.3.

6. Ostatní

6.1 Zákony České republiky se vztahují na vyloučení kolizních norem a prodejního práva OSN. Právní předpisy omezující volbu práva a použitelnost závazných předpisů, zejména státu, ve kterém má zákazník jako spotřebitel obvyklé bydliště, zůstávají nedotčeny.

6.2 Pokud by se některá ustanovení těchto podmínek stala neúčinnými nebo nevymahatelnými, nemá to vliv na účinnost zbývajících podmínek. V takovém případě se společnost Kika a zákazník zavazují nahradit neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení účinným nebo vymahatelným ustanovením, které se nejvíce blíží tomu, co je ekonomicky zamýšleno. Totéž platí pro vyplňování případných mezer ve smlouvě.

6.3 Kika je oprávněna tyto podmínky kdykoli změnit. Kika o tom bude zákazníka předem informovat e-mailem. Pokud změna obsahuje nařízení v neprospěch zákazníka, má zákazník možnost tuto změnu odporovat e-mailem na adresu marketing@xxxlutz.cz nebo písemně do 30 dnů od obdržení oznámení o změně. Pokud zákazník nevznese včas námitku nebo nadále využívá služby a výhody i po obdržení oznámení o změně, považují se změněná ustanovení za přijatá. Společnost Kika na to zákazníka upozorní samostatně v oznámení o změně.

Zpracování vašich dat:

Společnost Kika odpovídá za zpracování osobních údajů v souvislosti s věrnostním programem Kika hit karty. Data jsou zpracována za účelem poskytnutí služeb a výhod Kika hit karty, které jsou popsány v obchodních podmínkách. Pokud při nákupu v obchodě využijete číslo hit karty nebo k tomu připojenou e-mailovou adresu, bude vaše uživatelské chování spojeno s vaším zákaznickým kontem hit karta. To nám umožňuje individualizovat služby a výhody hit karty podle potřeb zákazníka. Pokud zákazník výslovně nesouhlasí, nebudou jeho data předávána třetím stranám. Zákazníci mají právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů, na jejich opravu, výmaz či podání námitky proti jejich zpracování, stejně jako nárok na odvolání uděleného souhlasu k automatickému zpracování a právo na podání stížnosti k dozorčímu úřadu. Podrobnosti najdete v našich informacích o ochraně osobních údajů k hit kartě. Získat je můžete od zaměstnanců Kika v našich obchodních domech nebo online na https://kika-home.cz/ochrana-osobnich-udaju-2/. Proti zpracování vašich údajů pro účely reklamy, průzkumu trhu nebo veřejného mínění máte právo vznést námitku. Pokud tak chcete učinit, obraťte se prosím písemně na: XLCZ Nábytek s.r.o., Pražská 135, 251 01 Čestlice nebo e-mailem na marketing@xxxlutz.cz